Forskning

Vetenskaplig forskning

Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.  För att ansökan ska kunna beviljas ska följande villkor vara uppfyllda:

Humanistiska/samhällsvetenskapliga forskningsområdet

 • Bidrag ges till kvalificerad forskning med svensk och internationell inriktning inom det humanistiska/samhällsvetenskapliga forskningsområdet där ansökningsbeloppet ska utgöra minst 15%, dock högst 150.000 kr, av den totala projektsumman.
 • Vid ansökan om publiceringsstöd ska offert bifogas.
 • Studenter och forskarstuderande ska lämna in handledarintyg.
 • I de fall ansökan avser antologier och i förekommande fall festskrifter ska information finnas om vilka författare som har accepterat att delta i projektet. Bidrag till festskrifter ges endast undantagsvis.
 • Stiftelsen ger i allmänhet inte bidrag till fleråriga projekt.

Medicinska forskningsområdet

 • Ansökningsbeloppet ska utgöra minst 15 % av den totala projektsumman.
 • Studenter och forskarstuderande ska lämna in handledarintyg.

Bidrag lämnas inte till

 • Inköp av datorer och annan teknisk utrustning
 • Vidareutveckling av redan färdig avhandling
 • Anordnande av utställningar

Ansökningsperiod för såväl de humanistiska/samhällsvetenskapliga som medicinska forskningsområdena:

 • 1 april t om den 3 juni 2019 – Notera att ansökningssystemet öppnar den 1 april 2019.
 • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 15 oktober.


Konferens/Kongressen/Seminarier

Konferens/Kongressen/Seminarier

Anslag lämnas till deltagande i kongresser och konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter.

För att ansökan ska kunna beviljas ska följande villkor vara uppfyllda

Program ska bifogas
Personlig inbjudan ska bifogas
För att ansökan ska beaktas ska deltagandet äga rum efter den 30 maj, vilket är det sista datum som meddelande om tilldelning lämnas.

Ansökningsperiod:

 • Sista ansökningsdag är den 18 april 2019. Ansökningssystemet öppnar den 1 mars 2019.
 • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 30 maj.

Vill du ansöka om anslag?

ANSÖKadminForskning