Forskning och Konferenser

Forskning


Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsgrenar.

 

Ansökningar till det humanistiska/samhällsvetenskapliga forskningsområdet

Anslag ges till kvalificerad forskning med svensk och internationell inriktning inom humaniora och samhällsvetenskap. Stiftelsen ger även bidrag till projekt med kulturhistorisk relevans i Gunvor och Josef Anérs anda. Ansökningsbeloppet kan högst vara 150.000 kr och avser både medel för ny forskning och publiceringsbidrag för aktuella forskningsanlag och internationalisering i form av resebidrag för forskningsvistelser utomlands.

För att ansökan ska kunna beviljas ska följande villkor var uppfyllda:

 • Forskarstuderande och studenter ska lämna in handledarintyg. Handledarintyget ska ge en bild av projektets angelägenhetsgrad och innehålla en tydlig bedömning av doktorandens/studentens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
 • I de fall ansökan avser antologier ska information finnas om vilka författare som har accepterat att delta i projektet.
 • Om ansökan avser publiceringsstöd, språkgranskning eller översättning ska offert i original bifogas.

Anslag lämnas inte till:

 • Publiceringsstöd till avhandling eller festskrift
 • Vidareutveckling av redan färdig avhandling
 • Anordnande av utställningar
 • Infrastrukturella digitaliseringar
 • Inköp av datorer och annan teknisk utrustning

 

Ansökningar till det medicinska forskningsområdet

Anslag ges till medicinsk forskning och ej till övrig naturvetenskaplig forskning. Ansökningsbeloppet ska utgöra minst 15 % av den totala projektsumman.

Forskarstuderande ska lämna in handledarintyg där intyget ska ge en bild av projektets angelägenhetsgrad och innehålla en tydlig bedömning av doktorandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökningsperiod för såväl de humanistiska/samhällsvetenskapliga som medicinska forskningsområdena:

 • 15 april t om den 15 juni 2024 – Ansökningssystemet öppnar den 15 april 2024.
 • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 1 oktober.

 

Konferenser


Anslag lämnas till deltagande i konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter.

Till ansökan om konferensdeltagande ska följande bilagor bifogas:

 • Konferensprogram
 • Personlig inbjudan

Vänligen notera: För att ansökan ska beaktas ska konferensen äga rum efter den 1 juni, vilket är det sista datum då meddelande om tilldelning lämnas.

Ansökningsperiod:

 • Sista ansökningsdag är den 1 maj 2024. Ansökningssystemet öppnar den 1 april  2024.
 • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 1 juni.

 

 

Vill du ansöka om anslag?